Waar staan wij voor

We leven in een tijdperk van verandering. De wereld verandert. Onze samenleving verandert. Dat maakt dat het onderwijs ook verandert. We hebben de opdracht om het onderwijs zo in te richten dat onze kinderen voorbereid worden op de maatschappij van de toekomst. En dat het onderwijsaanbod aansluit bij wat zij in hun verdere leven nodig hebben, naast taal-, lees- en rekenvaardigheid.
Waar het onderwijs vroeger vooral gericht was op het opdoen van kennis, merken we dat dit aan het veranderen is naar het leren van vaardigheden. Van 'ik weet' verschuift het accent naar 'ik kan' of 'ik begrijp'. Van het leren wat het juiste antwoord is, naar het stellen van de juiste vraag. Ook de rol van de leerkracht is daar in aan het veranderen. We willen graag dat elk kind elke dag zichzelf verder ontwikkelt t.o.v. zichzelf; hoe word je beter dan je 'oude ik'. 
 
We willen graag een kindcentrum zijn:  
-         waar ieder kind wordt gezien;
-         waar kinderen van 2 - 13 jaar met plezier naar toe komen en waar zij bagage krijgen waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en (zelf)verantwoordelijk persoon;
-         die zich richt op de talentontwikkeling en brede vorming van kinderen (sociaal-emotioneel, cognitief, creatief, sportief en cultureel) door uitdagend onderwijs waarbij de eigen inbreng van de leerlingen van belang is;
-         waarin leerlingen vaardigheden leren zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken, communiceren, leerstrategieën ('leren leren') en ict-geletterdheid om een basis te leggen voor de toekomstige maatschappij;
-         waar kinderen voorbereid worden om te participeren in en te werken aan een duurzame samenleving, waar gezondheid en milieubewustheid onderdeel van zijn;
-         waar kinderen leren om te reflecteren op hun leerhouding, leerproces en resultaat;
-         waar kinderen zich ergens bij voelen horen en kinderen zichzelf kunnen onderscheiden;
-         waar structuur wordt geboden;
-         waar iedereen respectvol met elkaar omgaat;
-         waar leerkrachten vanuit passie en betrokkenheid zich samen verantwoordelijk en competent voelen en voor passend onderwijs voor elk kind zorgen;
-         waar we met ouders een partnerschap aangaan op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. We streven wederzijds vertrouwen en respect en een heldere communicatie tussen school en ouders na. We willen graag dat het kindcentrum laagdrempelig is en ouders zich op ons kindcentrum welkom voelen.