Kindcentrumraad (KC Raad)
De afgelopen jaren heeft de medezeggenschap van ouders en personeelsleden binnen ons basisonderwijs vorm gekregen via een medezeggenschapsraad, de MR. Binnen de kinderopvang hadden ouders zeggenschap via de LOC, de lokale oudercommissie.

Passend bij onze huidige organisatievorm en dus rekening houdend met doorlopende leerlijnen en een aanbod voor kinderen vanaf 0 tot en met 13 jaar, werken we met ingang van juni 2020 officieel niet meer met een MR en LOC, maar met een Kindcentrumraad, de KCR . Deze KCR van Kindcentrum Het Venster heeft met elkaar afgesproken om op een aantal fronten gezamenlijk te vergaderen over diverse vraagstukken en actuele thema's, die het gehele kindcentrum aan gaan. De KCR houdt 5 á 6 vergaderingen per jaar, rekening houdend met de vergaderingen en onderwerpen van de GOO Raad. De vergaderingen zijn openbaar.

De doelstelling van de KCR is dat we de belangen van de kinderen, personeel én ouders waarborgen in een prettige en veilige (kindcentrum) omgeving.

De KCR heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht --> De clusterdirecteur/teamleider geeft de KCR tijdig alle informatie die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht --> De clusterdirecteur/teamleider legt voorgenomen besluiten voor advies voor aan de KCR. Bijvoorbeeld plan over herstart scholen na sluiting van de scholen.
  • Instemmingsrecht --> Voor bepaalde besluiten van de clusterdirecteur/teamleider is instemming van de KCR nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het reglement of veranderen van schooltijden.

De rechten van de KCR (en GOO Raad) aangaande beleidszaken zijn wettelijk vastgesteld.

Wat is de GOO Raad?

Kindcentrum Het Venster is onderdeel van Stichting GOO. Stichting GOO heeft als overkoepelde stichting van 13 scholen in Gemert e.o. een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GOO Raad) voor zaken die ALLE scholen aan gaan. Ook de GOO Raad heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.
 
KCR Kindcentrum Het Venster telt 8 leden.

De leden van de kindcentrumraad

Namens de ouders:
Tjeerd van den Berg
Janine Ruis
Anna Spierings
Lieske van Dijk (vice voorzitter)

Namens de medewerkers:
Hanneke Boeijen (voorzitter) Tijdelijk afwezig. Wilmine van der Horst vervangt.
Lia Willems
Kim van Melis
Lobke Derks (secretaris, lobke.derks@stichtinggoo.nl)